关闭
Potwierdź

Representative example:Representative 18% ARP(variable)with an assumed credit limit of £1,200 and a purchase rate of 18.9% p.a.

[Merchant’s legal entity name (as it appears on the FCA Register)] acts as a credit intermediary and not a lender and offers credit products provided by a limited number of finance providers. Klarna Bank AB (publ) is authorised by the Swedish Financial Supervisory Authority(Finansinspektionen) and subject to limited regulation by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. Details about the extent of this regulation by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority are available from Klarna Bank AB (publ) on request. Finance is only available to permanent UK residents aged 18+, subject to status, terms and conditions apply. Klarna Bank AB (publ) registered office: Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden. Corporation ID number: 556737-0431

* The period varies (3/6/12 months) in different financing plans.

** If you miss two consecutive payments or do not make a full monthly payment, the interest free arrangement will cease and youll be required to pay interest on all future payments at 18.9% APR representative (variable) .

Zamknij
This product cannot be sold alone

Sprzedaż przez I-Terra Sp. z o.o.

I. DEFINICJE

1. Regulamin - niniejszy regulamin, który określa prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, a także opisuje zasady na jakich Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów.

2. Klient - osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

3. Konsument - konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego.

4. Strona – strona internetowa pod adresem https://shop.huawei.com/pl/index.html, za pośrednictwem której Klient ma możliwość złożenia zamówienia oraz zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży konkretnego Produktu.

5. Towar/Produkt - rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć od Sprzedawcy składając zamówienie poprzez Stronę. Wszystkie Towary prezentowane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie Towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.

6. Ceny - wszystkie ceny podane na Stronie są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił Towar w zamówieniu. Podane ceny Towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.

7. Sprzedawca – I-Terra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Al. Niepodległości 44, Budynek Biurowy Brama Portowa II – „Poczta”, 70-404 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000443125, NIP 955-234-25-88, REGON: 321315028; kapitał zakładowy: 3 250 000 złotych.

8. Usługa Sprzedawcy - usługa dodatkowa wykonywana przez Sprzedawcę lub jego podwykonawcę (np.: dostawa towaru lub, usługi dodane).

II. PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

1. Na wszystkie zakupione Towary, Sprzedawca wystawia paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta - jako nabywcy towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Faktura wystawiona zostanie przy wykorzystaniu danych Klienta podanych podczas składania zamówienia.

Jeżeli kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.

2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

III. ZAMÓWIENIA

1. Klient składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na Stronie. Zamówienie określa m.in. jakie Towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. Dla uniknięcia wątpliwości, wszelkie treści i informacje opublikowane na Stronie, w szczególności dotyczące Towarów, Cen, opcji dostawy itp., będą uważane wyłącznie za zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta i jego przekazaniu przez Huawei do Sprzedawcy, Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji. W razie braku możliwości zrealizowania zamówienia Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu poinformowania o braku możliwości przyjęcia zamówienia do realizacji oraz podaniem przyczyn takiego stanu rzeczy.

3. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu niezwłocznie drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zamówienia i zawarcia umowy. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta dochodzi do zawarcia ze Sprzedawcą umowy.

4. Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca, nie później niż do czasu dostawy Towaru, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki Umowy na odległość na trwałym nośniku.

5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, bądź poinformowanie o odmowie jego przyjęcia, następuje w ciągu maksymalnie 3 godzin roboczych od chwili przekazania Sprzedawcy zamówienia przez Klienta. Przez godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 8:00 a 16:00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

IV. PŁATNOŚCI

1. Płatności za Towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia przez Stronę.

2. Płatność jest dokonywana kartą debetową lub kredytową lub z wykorzystaniem jakiejkolwiek innej metody płatności oferowanej na Stronie (https://shop.huawei.com/pl/cmsContent?key=web_cms_shipping_delivery). Wszelkie zwroty na rzecz Klienta będą dokonywane z wykorzystaniem tej samej metody płatności, z której skorzystał Klient lub w inny sposób, na który Klient wyrazi zgodę i który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami.

3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, jeżeli wybrał formę przedpłaty. W przypadku niedokonania przez Klienta płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, zgodnie z postanowieniami zdania pierwszego powyżej, Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i poinformuje o nim Klienta na trwałym nośniku. Zastrzeżenie dodatkowego terminu będzie miało to znaczenie, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. W takim przypadku Sprzedawca prześle Klientowi na trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

V. DOSTAWA

1. Informacje o opcjach i kosztach dostawy będą dostępne na Stronie lub w formularzu zamówienia przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

2. Przed złożeniem zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o ograniczeniach dotyczących dostawy Towarów lub o możliwych opóźnieniach.

3. Sprzedawca realizuje dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem jednego z dostępnych dostawców wybranych przez Klienta podczas składania zamówienia.

4. Z chwilą odbioru przez Klienta przesyłki, przechodzi na Klienta przechodzi odpowiedzialność związana z produktami oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty i uszkodzenia.

VI. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)

1.Zamówione Towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:

a) Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera prosimy o sprawdzenie, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności prosimy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, prosimy o nieprzyjmowanie przesyłki oraz kontakt ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.

2. Konsument, który zawarł Umowę na odległość może w terminie 15 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia. Mogące mieć zastosowanie ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia podane są w ust. 8 poniżej.

3. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.

4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.

5. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane m.in. na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, e-mailem lub pocztą.

6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umów o:

8.1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

8.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

8.3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8.4. o dostarczanie treści cyfrowych oraz licencji elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktów, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów.

10. Jeśli ze względu na swój charakter towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie.

VIII. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY RZECZY

1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedawca może zaproponować Klientowi, że sam odbierze od niego rzecz.

Jeżeli Sprzedawca nie złożył takiej propozycji Klientowi:

2.1. Klient zwróci rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

2.2 Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze zwracany Towar Klient powinien zwrócić Towar wysyłając go na adres wskazany w korespondencji mailowej od Sprzedawcy do zgłoszenia Klienta.

2.3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

IX. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania, aby Sprzedawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, o ile świadczenie takich usług przez Sprzedawcę odbywało się za wynagrodzeniem.

X. GWARANCJA

1. Towary oferowane przez Sprzedawcę są objęte gwarancją producenta lub Sprzedawcy, W przypadku kiedy z Towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju. W niektórych przypadkach naprawy gwarancyjne realizowane są w autoryzowanych punktach serwisowych za okazaniem dowodu zakupu. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego Towaru.

2. Gwarancje producenta oferowane Klientowi nie będą ograniczać ani mieć żadnego wpływu na prawa Klienta i środki prawne przysługujące Klientowi na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w szczególności prawa ochrony konsumentów.

XI. USŁUGI DODANE

1. Usługi dodane to dodatkowe usługi (np. instalacja, montaż, wniesienie), świadczone na rzecz Klienta przez Sprzedawcę lub jego podwykonawcę. Klient ma prawo skorzystać z usługi dodanej, gdy wyraźnie wynika to z opisu Towaru na Stronie

2. Skorzystanie z usługi dodanej może wymagać akceptacji warunków korzystania lub regulaminu tej usługi.

3. Możliwość skorzystania z usługi dodanej jest uprawnieniem Klienta. Jego wybór w tym zakresie nie wpływa w żaden sposób na realizację zamówienia.

4. Warunkiem skorzystania z niektórych usług jest podanie numeru telefonu kontaktowego. Jeżeli Klient nie poda takiego numeru telefonu podczas składania zamówienia, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem poprzez e-mail i poprosi go o uzupełnienie danych. Podanie danych jest dobrowolne. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

XII. UTYLIZACJA TOWARÓW

1. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego Produktu dokonany zostanie od Sprzedawcy, a zwracany sprzęt będzie tego samego rodzaju co nabywany Towar. Klient może zwrócić zużyty Produkt w ilości nie większej niż nabywany nowy sprzęt.

2. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta i jego przekazaniu przez Huawei do Sprzedawcy, Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji. W razie braku możliwości zrealizowania zamówienia Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu poinformowania o braku możliwości przyjęcia zamówienia do realizacji oraz podaniem przyczyn takiego stanu rzeczy.

3. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu niezwłocznie drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zamówienia i zawarcia umowy. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta dochodzi do zawarcia ze Sprzedawcą umowy.

4. Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca, nie później niż do czasu dostawy Towaru, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki Umowy na odległość na trwałym nośniku.

5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, bądź poinformowanie o odmowie jego przyjęcia, następuje w ciągu maksymalnie 3 godzin roboczych od chwili przekazania Sprzedawcy zamówienia przez Klienta. Przez godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 8:00 a 16:00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

XIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania Towarów bez wad oraz w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).

2. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:

2.1. odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy zostaje wyłączona ;

2.2. Sprzedawca odpowiada wyłącznie za szkodę spowodowaną z winy umyślnej, a odpowiedzialność ta ograniczona zostaje wyłącznie do poniesionych strat;

2.3. odpowiedzialność Sprzedawcy za szkodę ograniczona zostaje do wartości zamówienia;

2.4. Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.

XIV. REKLAMACJE

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, ustawie o prawach konsumenta i innych przepisach. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące umów zawartych ze Sprzedawcą za pośrednictwem Strony można przesyłać:

a) pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy;

c) poprzez formularz reklamacyjny dostępny na stronie sklepu.

2. W chwili składania reklamacji z tytułu rękojmi, należy przedstawić jakikolwiek dowód zakupu towaru od Sprzedawcy (np. wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą, paragon lub fakturę).

3. Składając reklamację wskazanym jest, aby Klient opisał zauważoną wadę i sprecyzował swoje żądanie. W chwili składania reklamacji z tytułu rękojmi, należy przedstawić dowód zakupu Towaru od Sprzedawcy (np. wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą, paragon lub fakturę).

4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy lub adres wskazany w korespondencji mailowej.

5. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

7. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawana są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia zawierającego żądania Kupującego. Powyższy termin nie dotyczy reklamacji, w związku z którą Klient chce odstąpić od umowy. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

XV. DANE OSOBOWE

Dane osobowe

1. Informacje ogólne

1.1 Z zastrzeżeniem punktów 1.2 – 6 poniżej współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem Strony, w tym w związku z zawarciem za pośrednictwem Strony umowy sprzedaży na odległość oraz jej wykonaniem, są Huawei Technologies Düsseldorf GmbH z siedzibą pod adresem: Hansaallee 205, D-40549 Düesseldorf, Niemcy oraz Sprzedawca. Informacje na temat wspólnego przetwarzania danych osobowych przez Huawei Technologies Düsseldorf GmbH oraz przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce prywatności Strony, dostępnej tutaj(https://shop.huawei.com/pl/cmsContent?key=web_cms_privacy)

1.2 Niniejsza sekcja XV Regulaminu zawiera jedynie informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę w celu wypełnienia obowiązków księgowych i podatkowych oraz w celu wykonania zobowiązań wynikających z rękojmi za wady sprzedanych urządzeń.

1.2 Podstawą prawną przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta podanych w podczas rejestracji za pośrednictwem Strony lub składania Zamówienia jest wykonanie Umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, którą stroną jest Klient (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej „RODO”).

1.3 Dane osobowe Klienta podane podczas rejestracji za pośrednictwem Strony lub składania Zamówienia przetwarzane są w celu realizacji świadczenia Umowy sprzedaży na odległość, co oznacza w szczególności:

przetwarzanie danych osobowych Klienta w celu wykonania Umowy sprzedaży i dostarczenia zamówionego Towaru,

rozpatrywanie reklamacji i skontaktowanie się z Klientem celem uzyskania dalszych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji i/lub poinformowania Klienta o wynikach reklamacji,

przetwarzania danych osobowych Klienta w celu realizacji usług związanych z naprawą gwarancyjną – jeżeli zakupiony przez Klienta Towar objęty jest gwarancją Sprzedawcy,

2. Obowiązek podania danych osobowych Sprzedawcy

2.1. Brak podania przez Klienta wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić przeszkodę do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość oraz świadczenia Usług Sprzedawcy.

3. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

3.1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów w celach wskazanych w pkt 1.3 powyżej, dane osobowe Klientów mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

a) podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji zamówień złożonych w ramach sklepu internetowego prowadzonego pod adresem https://shop.huawei.com/pl/, w tym firmom kurierskim, punktom wydań Towarów;

b) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa

4. Okresy przetwarzania danych osobowych

4.1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy sprzedaży na odległość i świadczenia Usług Sprzedawcy, a także do wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z ww. umowy.

5. Prawa osoby, której dane dotyczą

5.1. Sprzedawca zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) - w przypadku gdy , (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (iv) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Klienta, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu.

5.2. Klient uprawniony jest do zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa w punkcie 5.1. powyżej, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na Stronie, zgodnie z dostępną instrukcją.

6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta narusza przepisy RODO, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 marca 2019 roku.

2. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci, zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przycisk akceptujący zapisy regulaminu, pojawiąjący się przy składaniu zamówienia przez Klienta. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Żadna zmiana Regulaminu nie wpłynie jednak na prawa ani obowiązki Klienta lub Sprzedawcy w odniesieniu do zamówień składanych zgodnie z postanowieniami Regulaminu obowiązującymi w dniu złożenia zamówienia.

3. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.

4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Niniejsze postanowienie nie narusza praw konsumentów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego ich zamieszkania.

5.Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.

6. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

7. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Sprzedający podlega następującemu organowi rozstrzygania sporów online:

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Szczecinie

Adres: ul. Wały Chrobrego 4, Szczecin, 70-502

Telefon: 91 422 52 39

E-mail: sekretariat@wiih.pomorzezachodnie.pl

Strona internetowa: http://www.wiih.pomorzezachodnie.pl/

8. W przypadku Klientów będących przedsiębiorcami, wyłączone zostaje stosowanie przepisów art. 66(1) § 1-3 Kodeksu Cywilnego.

9. W przypadku jakichkolwiek pytań, skarg lub uwag po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem, prosimy o kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem Strony, na adres Sprzedawcy wskazany powyżej reklamacje@iterra.pl (w przypadku zgłoszeń reklamacyjnych) lub ochronadanych@iterra.pl (w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych Klienta).

XVII. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

2. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

formularz ten należy wypełnić i przesłać do I-Terra tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

Kupony

Najpierw zaloguj się.

Usługa
Zawartość opakowania
Usługi posprzedażowe

Czekamy na Twoją opinię.

Przejdź na kartę Moje opinie

Kup ten niezwykły produkt i podziel się z nami wrażeniami z jego używania.

Przejdź do zakupu

Tylko zweryfikowani nabywcy mogą dodawać recenzje.

Czekamy na Twoją opinię.

Przejdź na kartę Moje opinie
Średnia ocena na podstawieRecenzje użytkowników

Pytania i odpowiedzi

Jeszcze nie ma pytań. Zapraszamy do zadawania pytań.

Nie możesz znaleźć odpowiedzi?
Zadaj pytanie
OPINIE
Anuluj

The Server is busy. Please try again.

PODZIEL SIĘ SWOJĄ OPINIĄ

kliknij gwiazdki, aby ocenić

Dodaj opinię

0 / 500

Przekaż zdjęcia

Maksymalnie 4 zdjęcia, 5 MB/zdjęcie. Jednocześnie można przekazać kilka zdjęć.
OPINIE
dostawy:
Zapłata:
Dział obsługi klienta:
Ostatnio przeglądane

Ważne informacje przed zakupem

Pasek skórzany do HUAWEI Watch GT 2 (20mm) – khaki

Produkty

OPINIE

Pytania i odpowiedzi